Thursday, 13/05/2021 - 10:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN - GIA LAI

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên môn theo cụm năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ công văn số 1460/SGDĐT - GDTrH ngày 05/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 1533/SGDĐT- GDTrH ngày 26/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;

Căn cứ tình hình thực tế của Cụm trường số 03 (THPT Chu Văn An, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Võ Văn Kiệt, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Phan Chu Trinh), trường THPT Chu Văn An (cụm trưởng) xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2019 - 2020 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên từng bước chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường THPT, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Xây dựng nội dung chương trình ôn tập gồm hệ thống lý thuyết, bài tập để nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh khối 12 đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020 và các năm sau.

- Trao đổi giải pháp quản lí kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong trường phổ thông; những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Tập trung trao đổi kinh nghiệm tổ chức ôn tập các môn trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia 2020.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm; phát huy tinh thần sáng tạo, sáng kiến tập thể giữa các giáo viên các trường trong cụm.

- Ra đề thi trắc nghiệm các môn theo cụm trường đối với các môn thi quốc gia.

- Thảo luận các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; nghiên cứu khoa học dành cho học sinh; sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và các cuộc thi khác.

- Hỗ trợ lẫn nhau trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

1.2. Yêu cầu

- Cụm trưởng tiếp tục kiện toàn công tác quản lý, chỉ đạo SHCM theo cụm, dự thảo, lấy ý kiến các trường và hoàn thiện kế hoạch.

- Mỗi trường trong cụm phải đăng cai tổ chức ít nhất 01 lần/học kỳ.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ, đánh giá tiết dạy theo hướng dẫn của Công văn số 1790/SGDĐT- GDTrH ngày 05/10/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trung học năm học 2017 - 2018.

- Đơn vị trường đăng cai tổ chức sinh hoạt phải xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện sinh hoạt, dạy học trong điều kiện nhà trường có thể để đợt sinh hoạt có chất lượng, hiệu quả.

- Lãnh đạo các trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia SHCM theo cụm trường đầy đủ, khuyến khích đổi mới SHCM theo cụm với các hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú.

2. THÀNH PHẦN CỤM TRƯỜNG

2.1. Ban điều hành

- Cụm trưởng: Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An.

- Phó cụm trưởng: Hiệu trưởng các trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tất Thành và Phan Chu Trinh.

- Ủy viên: Các phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các trường trong cụm.

- Thư ký: Thư ký hội đồng trường của mỗi trường (ghi chép, tập hợp các biên bản, sản phẩm của mỗi đợt sinh hoạt để làm báo cáo, đưa lên diễn đàn Trường học trực tuyến (http://truonghoctructuyen.edu.vn) và lưu tài liệu chuyên môn của cụm.

2.2. Thành viên

Tổ/nhóm trưởng và phó chuyên môn các trường và tất cả giáo viên của trường sở tại các môn có trong yêu cầu của kế hoạch mỗi đợt sinh hoạt chuyên môn của đơn vị trường đăng cai tổ chức.

3. NỘI DUNG SINH HOẠT

3.1.Tổ chức dạy học theo chủ đề (Mỗi trường trong cụm thực hiện 01 chủ đề/năm, khuyến khích các chủ đề dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh của địa phương)

3.1.1. Xây dựng, lựa chọn đăng ký chủ đề dạy học

- Xây dựng chủ đề: căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp với việc sử dụng PPDH tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường.

- Xác định năng lực và phẩm chất: trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo PPDH tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học.

- Xây dựng bảng mô tả mức độ câu hỏi/ bài tập: với mỗi chủ đề đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học.

- Biên soạn câu hỏi/bài tập: biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả để sử dụng trong dạy học và kiểm tra, đánh giá.

- Thiết kế tiến trình dạy học: nội dung dạy học mỗi chủ đề được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh để thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kỹ thuật dạy học được sử dụng. Các câu hỏi/bài tập đã biên soạn được sử dụng để luyện tập, kiểm tra, đánh giá trong tiến trình dạy học.

Chú ý: Việc soạn giáo án, chuyên đề thực hiện theo hướng dẫn của Công văn số 1790/SGDĐT- GDTrH ngày 05/10/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai (Điểm c mục 2 của phần III)

3.1.2. Tổ chức dạy học thử nghiệm và dự giờ (SHCM theo hướng nghiên cứu bài học minh họa).

3.1.3. Phân tích, rút kinh nghiệm bài học.

3.2. Các nội dung thảo luận, trao đổi về chuyên môn

3.2.1. Trao đổi kinh nghiệm về hình thức, giải pháp, kế hoạch, nội dung, chương trình, đề cương ôn thi THPT cho học sinh khối 12.

3.2.2. Giải pháp hiệu quả trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, kém, công tác duy trì sĩ số học sinh.

3.2.3. Thực trạng, giải pháp quản lí kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong trường phổ thông. Những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Triển khai ứng dụng phần mềm Master Test vào kiểm tra các bài định kỳ.

3.2.4. Thảo luận các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; nghiên cứu khoa học dành cho học sinh; các giải pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và các cuộc thi khác do cấp trên tổ chức.

3.2.5. Thiết kế bảng định hướng hình thành các năng lực thống nhất cho các bài, nội dung học.

3.2.6. Tổ chức một số cuộc thi giữa giáo viên và học sinh các trường trong cụm.

3.3. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT giữa giáo viên và học sinh của các trường trong cụm

Mỗi đợt sinh hoạt chuyên môn tăng cường tổ chức một số hoạt động bổ trợ, giao lưu dưới nhiều hình thức giữa học sinh, giáo viên các trường trong cụm để tăng cường đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh.

4. HÌNH THỨC SINH HOẠT

Sinh hoạt dưới các hình thức như seminar; hội thảo, dạy thử nghiệm, trực tuyến, sinh hoạt CM qua mạng, tổ chức các cuộc thi trải nghiệm, sáng tạo hay tìm hiểu v.v…cho giáo viên và học sinh trong cụm.

Thời gian trong mỗi đợt sinh hoạt do trường đăng cai lập kế hoạch cụ thể.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Đối với Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch chung sinh hoạt chuyên môn cả năm của cụm, tổ chức các cuộc họp Ban điều hành cụm trường, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch về Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai.

- Hiệu trưởng của các trường trong cụm:

Căn cứ kế hoạch chung của cụm và thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch đăng cai sinh hoạt, trao đổi, đăng ký môn dạy thử nghiệm, tổng hợp tên chủ đề, tên bài dạy, khối lớp, tiết phân phối chương trình; tất cả gửi qua hộp thư điện tử chung của cụm trước ngày tổ chức ít nhất 10 ngày.

Yêu cầu thư ký hội đồng của trường tập hợp các biên bản, sản phẩm của mỗi đợt sinh hoạt để làm báo cáo, đưa lên diễn đàn “Trường học trực tuyến”; và lưu tài liệu chuyên môn của cụm.

Phân công cụ thể giáo viên làm thành phần tổ/nhóm trưởng bộ môn, gửi danh sách về trường cụm trưởng. Chỉ đạo tổ trưởng nhóm bộ môn, giáo viên bộ môn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Lập danh sách các thành viên mỗi đợt tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường, báo về cho trường cụm trưởng và đơn vị đăng cai.

- Đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức sinh hoạt chuyên đề, dạy thử nghiệm chuẩn bị công tác khánh tiết, khai mạc, phòng học; bố trí: chỗ ngồi cho giáo viên dự giờ, phòng sinh hoạt chuyên môn, niêm yết lịch dạy, chuẩn bị phương án giao lưu văn hóa, thể thao, gặp mặt….

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, tổ chức hội thảo (xây dựng kế hoạch, huy động phương tiện các trường trong cụm).

5.2. Đối với tổ/nhóm trưởng bộ môn

Có trách nhiệm trao đổi với giáo viên trong tổ/nhóm bộ môn 05 trường:

- Thống nhất chủ đề dạy học, khối lớp; xác định năng lực và phẩm chất, xây dựng bảng mô tả mức độ câu hỏi/bài tập, biên soạn câu hỏi/bài tập, thiết kế tiến trình dạy học, tổ chức dạy thử nghiệm và dự giờ theo môn đã đăng ký.

- Phân công nhiệm vụ phối hợp thực hiện cho các thành viên là giáo viên cùng môn dạy của 05 trường.

- Phân công thư ký: ghi biên bản rút kinh nghiệm bài dạy.

- Điều hành các công việc: chuẩn bị, thực hiện kế hoạch dạy học theo chủ đề, tổ chức rút kinh nghiệm dự giờ theo nhóm bộ môn.

- Báo cáo và nộp sản phẩm, kết quả thực hiện đợt sinh hoạt về cho thư ký HĐ trường đăng cai để tập hợp báo cáo và đưa lên diễn đàn.

Sản phẩm nộp gồm:

- Chủ đề dạy học, bảng mô tả, biên soạn câu hỏi/bài tập đã được nhóm chuyên môn của 05 trường xây dựng.

- Giáo án bài giảng thử nghiệm.

- Biên bản rút kinh nghiệm bài dạy thử nghiệm.

- Video clip về giờ giảng thử nghiệm, nội dung rút kinh nghiệm của tổ/nhóm bộ môn.

- Các sản phầm sinh hoạt, trao đổi chuyên môn khác.

Tất cả nộp 01 bản in; 01 bản điện tử theo địa chỉ email của cụm.

6. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian

Địa điểm

Nội dung sinh hoạt

Ghi chú

Ngày 17/10/2019 (tuần 08)

Trường THPT Chu Văn An

Họp Ban điều hành; thống nhất kế hoạch sinh hoạt chung cả năm của cụm 3.

 

Đợt 01

23/11/2019

(Tuần 13)

 

Trường THPT Võ Văn Kiệt

Trường THPT Phan Chu Trinh

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Hội thảo chuyên đề:

Tổ chức dạy học chủ đề các môn: Toán, Vật lí, Lịch sử.

Tổ chức dạy học chủ đề các môn: Tiếng Anh, Sinh học, Địa lý.

Tổ chức dạy học chủ đề các môn: Hoá học, GDCD, Ngữ văn.

Trước thời gian tổ chức tại đơn vị, các trường có kế hoạch cụ thể để thông báo cho tất cả các trường trong cụm và báo cáo Phòng GDTrH Sở.

Đợt 02

Tuần 02

14/12/2019

(Tuần 16)

 

Trường THPT Chu Văn An

 

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Hội thảo chuyên đề về xây dựng ngân hàng câu hỏi trên phần mềm Master Test.

Tổ chức biên soạn ngân hàng đề trên phần mềm Master Test cho chín môn thi THPT quốc gia.

Tổ chức tại trường THPT Chu Văn An

Đợt 03

15/02/2020

(Tuần 23)

Trường THPT Võ Văn Kiệt

Trường THPT Phan Chu Trinh

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Hội thảo chuyên đề về kĩ thuật biên soạn câu hỏi TNKQ.

Tổ chức biên soạn đề thi thử THPT quốc gia 09 môn thi.

Tổ chức chung tại trường THPT Võ Văn Kiệt

Đợt 04

28/3/2020

(Tuần 29)

Trường THPT Chu Văn An

 

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Hội thảo chuyên đề.

Tổ chức dạy học chủ đề các môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

Tổ chức dạy học chủ đề các môn: Vật lí, GDCD, Lịch sử, Địa lí.

7. KINH PHÍ

Thực hiện theo các quy định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn năm học 2019 - 2020, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT trong cụm phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục & Đào tạo (báo cáo);

- Các trường trong cụm (thực hiện);

- Lưu: VT.

T/M. CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 03

CỤM TRƯỞNG

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
Trần Văn Thế

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 255
Hôm qua : 1.345
Tháng 05 : 13.170
Năm 2021 : 68.549