Friday, 09/12/2022 - 03:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN - GIA LAI

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM SỐ 03 (LẦN 02)

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 

Số: ………. /KH-CVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Krông Pa, ngày …… tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên môn cụm 3 (lần 02)

tại trường THPT Chu Văn An năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Công văn số 1460/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2018 - 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-CTr ngày 15/10/2019 của đơn vị trưởng cụm số 3 về Sinh hoạt chuyên môn theo cụm năm học 2019 - 2020. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm 3 lần thứ hai như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Giúp cho cán bộ quản lí, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Trao đổi giải pháp quản lí, ôn tập, phụ đạo, kiểm tra, đánh giá, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh trong trường phổ thông; những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm; phát huy tinh thần, sáng kiến tập thể giữa các giáo viên các trường THPT trong cụm.

- Hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

II. THÀNH PHẦN

1. Ban điều hành cụm số 3

- Cụm trưởng: Trần Văn Thế - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An.

- Phó cụm trưởng: Hiệu trưởng các Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Phan Chu Trinh, THPT Võ Văn Kiệt, THPT Nguyễn Tất Thành.

- Thành viên: Các phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các trường trong cụm.

- Thư ký: Thư ký Hội đồng của các trường trong cụm.

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại Trường THPT Chu Văn An

- Điều hành chung: Trần Văn Thế - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

- Phụ trách chuyên môn: Nguyễn Doãn Hùng - P. hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

- Thành phần tham gia: Tổ trưởng/phó chuyên môn và các giáo viên 09 môn của các trường THPT trong cụm.

- Thư kí tổng hợp: Đoàn Minh Phụ - TKHĐ Trường THPT Chu Văn An.

- Nội dung, hình thức, phụ trách các bộ môn tham gia sinh hoạt:

+ Buổi sáng:

Môn

Hình thức, nội dung

Phụ trách

Ghi chú

Toán

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Nguyễn Tấn Hòa và các giáo viên môn Toán.

 

Vật lí

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Trần Minh Tiến và các giáo viên môn Vật lí.

 

Hóa học

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Trần Thị Phượng và các giáo viên môn Hóa học.

 

Sinh học

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Nguyễn Thị Huyền và các giáo viên môn Sinh học.

 

Ngữ văn

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Nguyễn Thị Hằng và các giáo viên môn Ngữ văn.

 

Lịch sử

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Lê Na và các giáo viên môn Lịch sử.

 

Địa lí

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Kiều Thị My Ny và các giáo viên môn Địa lí.

 

Tiếng Anh

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Mai Thị Ái Vân và các giáo viên môn Tiếng Anh.

 

GDCD

Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Lê Đức Thoại và các giáo viên môn GDCD.

 

+ Buổi chiều: Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lí, công tác ôn tập thi THPT quốc gia; phụ đạo học sinh yếu, kém.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Tổ chức sinh hoạt 01 ngày: Ngày 14 tháng 12 năm 2019 (thứ 7, tuần học 16).

Buổi sáng:

- Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 00’: Đón tiếp thầy, cô về tham gia sinh hoạt cụm.

- Từ 8 giờ 00’ đến 8 giờ 30’: Họp đoàn, phổ biến kế hoạch sinh hoạt.

- Từ 8 giờ 30’ đến 11 giờ 00’: Thảo luận kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi và biên soạn đề kiểm tra trên phần mềm Master Test; xây dựng ma trận và biên soạn đề thi thử THPT quốc gia.

Buổi chiều: Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lí, công tác ôn tập thi THPT quốc gia; phụ đạo học sinh yếu, kém.

2. Địa điểm

Trường THPT Chu Văn An, số 70 - Quang Trung, Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đối với trường THPT Chu Văn An:

+ Ngày 06/12/2019: Gửi kế hoạch sinh hoạt cụm đến các trường trong cụm qua địa chỉ Email công vụ.

+ Ngày 10/12/2019: Gửi Ma trận đề thi thử THPT quốc gia của 9 môn đến các trường trong cụm qua địa chỉ Email công vụ.

- Đối với các trường THPT trong cụm:

+ Chuẩn bị trước ngân hàng câu hỏi theo Ma trận của 9 môn để xây dựng đề thi thử.

+ Chậm nhất đến ngày 11/12/2019: Các trường THPT trong cụm gửi danh sách thầy, cô tham gia sinh hoạt cụm về trường THPT Chu Văn An qua địa chỉ mail: thptchuvanan1987@gmail.com.

- Sau khi sinh hoạt cụm, thư kí Hội đồng hoàn thiện tất cả các biên bản, báo cáo lại cho các trường tham dự, nộp phòng GDTrH Sở GD-ĐT và đưa lên diễn đàn “Trường học kết nối”; lưu hồ sơ sinh hoạt cụm.

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ PHỤC VỤ

Trường THPT Chu Văn An chịu trách nhiệm chuẩn bị về cơ sở vật chất; kinh phí để phục vụ sinh hoạt chuyên môn cụm thực hiện theo các quy định hiện hành và theo thống nhất của các trường trong cụm.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn lần 2 năm học 2019 - 2020 tại trường Trường THPT Chu Văn An, đề nghị Ban giám hiệu các trường THPT trong cụm phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (Báo cáo);

- Các trường, TT cụm 3 (phối hợp);

- Các tổ, bộ phận chuyên môn;

- Lưu: VT, Hồ sơ CM

TM.CỤM TRƯỜNG SỐ 3

CỤM TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 

 

 

 

Trần Văn Thế

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 730
Tháng 12 : 2.150
Năm 2022 : 3.737.683