Họ và tên:

NGUYỄN TẤN HÒA

x Hoa.jpg

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0985319264

Email:

Hoa.nguyentan@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

Vào ngành năm 2001

 

Họ và tên:

CAO CHÍ HIỂN

A Hien.jpg

Chức vụ:

Tổ phó

Học hàm, học vị:

Củ nhân Tin học

Điện thoại:

0985945261

Email:

caochihien@moet.edu.vn

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

Chi Trinh.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tin học

Điện thoại:

0935573499

Email:

phamthituyettrinhcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

VŨ THỊ HẰNG

X Chi Hang.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tin học

Điện thoại:

0906567897

Email:

vuhangtincva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

DƯƠNG TẤN BIÊN

X IMG_1600_2.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tin học

Điện thoại:

0962185618

Email:

duongtanbienct06a@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

VÕ THẾ VỊNH

x Vinh.jpg

  Chức vụ
Tab 2 Content
Tab 3 Content
Tab 4 ContentChức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

01657769959

Email:

thevinhgialai@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

KSOR BRÍ

xIMG_4134.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Toán

Điện thoại:

0989679895

Email:

ksorbrithptchuvanan@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ THẾ

x Co The.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Toán học

Điện thoại:

01644463249

Email:

the1976cva@gmail.com.vn

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

PHẠM VĂN HUYNH

x Huynh.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Toán học

Điện thoại:

01657788579

Email:

phamvanhuynhcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

KSOR  ĐRƠM

x Drom.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Toán học

Điện thoại:

0976794478

Email:

ksordromcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

RMAH NAY H' MIN

x Min.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Toán

Điện thoại:

0985513191

Email:

naymin1711cva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

PHẠM VĂN PHONG

x Phong.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Toán

Điện thoại:

0165 690 6860

Email:

phamvanphongcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: